Communicatie

Wij vinden een goed contact met u als ouder belangrijk. Niet alleen omdat dit goed is voor uw kind, maar ook omdat naar onze mening kinderen, personeel en ouders samen een basisschool gestalte geven.

Informatieavonden

Helemaal in het begin van het schooljaar zijn de informatieavonden. Hier vertelt de groepsleerkracht aan belangstellende ouders wat zij en de kinderen kunnen verwachten in het komende jaar

Nieuwsbrief

Ongeveer om de twee weken wordt het “WiderodeNieuws” uitgebracht. Hierin staat allerlei actuele informatie over de meest uiteenlopende zaken. In principe krijgt u dit per mail, maar mocht u het liever “op papier” hebben, kan dat natuurlijk ook.

Kennismakingsgesprekken

Alle ouders vullen het formulier kennismaking in. Als ouder kent u uw kind het beste, zodat u ons relevante informatie kunt verschaffen. Op verzoek van de leerkracht of van de ouders kan hierover een gesprek plaatsvinden.

15-minutengesprekken

In november, februari en juli zijn in de kalender 15-minutengesprekken gepland. Voor deze gesprekken worden alle ouder/verzorgers uitgenodigd. Vanaf groep 4 worden ook de kinderen bij de gesprekken verwacht.

Bij gescheiden ouders worden niet twee aparte gesprekken gepland. Indien noodzakelijk kan een mediator/directeur (Peter Baars) worden ingezet bij de gesprekken. Bij hoge uitzondering, in overleg met de directeur, wordt de mogelijkheid geboden voor aparte kind/oudergesprekken.

Inloopochtenden

Vier keer in het jaar is er een inloopochtend gepland. U bent dan welkom van 08.00 tot 08.30 uur om samen met uw kind naar gemaakt werk te kijken.

Meekijkochtenden

In maart is er een hele week gereserveerd om daarin een meekijkochtend te plannen. U kunt dan een (deel van de) ochtend de reguliere lessen volgen in de groep van uw kind. U krijgt daar van ons een uitnodiging voor.

Afspraken

De personeelsleden zijn altijd graag bereid om buiten de reguliere contactmomenten met u te praten over uw kind. Als u daar behoefte aan heeft kunt u altijd een afspraak maken.

Gesprek met de directie

De directie heeft geen officieel spreekuur. U kunt hen altijd aanspreken. Als het nodig is, maken we heel snel een afspraak met u.

Klachtenregeling

Wij volgen de klachtenregeling van de Stichting ROOS, zoals deze is vastgesteld in 2006. Een exemplaar ligt ter inzage op school. De klachtenregeling wijst u, uw kind(eren), de leerkrachten en andere betrokkenen de weg als er sprake is van een klacht. De klachtenregeling kunt u nalezen op de site van ROOS: www.stichtingroos.nl.

De klacht kan betrekking hebben op:
Schoolse zaken: Schoolse zaken kunnen worden onderverdeeld in klachten over onderwijskundige zaken (het begeleiden van leerlingen, de toepassing van strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie etc.) en over algemene zaken (het schoonmaken en het onderhoud van de school, sponsoring, een overblijfregeling etc.)

Machtsmisbruik: Onder machtsmisbruik wordt verstaan: Situaties waarin leerlingen, personeel of andere personen binnen de school, slachtoffer worden van seksuele intimidatie, pesten of discriminatie.

Hoe werkt de klachtenregeling? Een school moet veilig en goed georganiseerd zijn voor kinderen en personeel. Wanneer sprake is van een klacht zal men daar eerst op school over praten en proberen een oplossing te vinden. Lukt dit naar uw mening niet (voldoende) dan kunt u via de klachtenregeling proberen een oplossing te vinden.

Contactpersonen

Het is goed te weten dat er op onze school twee contactpersonen zijn, waar iedereen met problemen van welke aard dan ook naar toe kan gaan. Mw. Simone Leerkes en mw. Anja Zimmermann zijn dit voor de Widerode. Elke ouder of kind kan op hen een beroep doen als er problemen zijn waar ze niet met iedereen over durven te praten. Het spreekt vanzelf dat elk gesprek vertrouwelijk behandeld wordt. De contactpersoon kan verwijzen naar de vertrouwenspersoon en/of de klachtencommissie.