Plaatje bij het artikel van OBS Widerode

OBS Widerode staat voor:

  • Kindgericht
  • Omgevingsgericht
  • Kwaliteitsbewust
  • Ontwikkelingsgericht

Verlof aanvragen

Wanneer mag een school verlof verlenen?

Elk kind is vanaf 5 jaar leerplichtig en moet alle schooldagen op school komen. In bijzondere gevallen kan de directeur iemand vrijstelling van het schoolbezoek geven.

De gevallen waarin een school mag vrijgeven zijn wettelijk vastgelegd. Een directeur toetst het verlofverzoek alleen maar aan de wet. Bij twijfel zal de directeur met de leerplichtambtnaar overleggen of het verzoek voor vrijstelling geaccepteerd kan worden.
Wanneer ouders kinderen thuis houden zonder toestemming zullen we de leerplichtambtenaar hiervan op de hoogte stellen.
Voor meer informatie over de leerplicht en het vragen van verlof heeft de gemeente Hellendoorn een folder voor ouders gemaakt.

Hoe extra verlof aan te vragen:

Het aanvraagformulier voor extra verlof kunt u hier downloaden of op school aanvragen. U dient de volledig ingevulde aanvraag, incl. (werkgevers)verkaringen, in te leren bij de school. Voor verlofaanvragen die de maximale 10 dagen niet te boven gaan, neemt de (locatie)directeur zelf een besluit. Dit besluit maakt hij binnen 5 schooldagen schriftelijk aan u bekend door middel van een beschikking. Aanvragen die de 10 dagen te boven gaan worden door de school doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar. Het besluit wordt dan binnen 10 schooldagen schriftelijk aan u bekend gemaakt.

In spoedgevallen wordt het schriftelijk besluit vooraf gegaan door mondelinge toestemming.

Bezwaar tegen een besluit:

Bent u het niet eens met het genomen besluit, dan kunt u schriftelijk bezwaar aantekenen bij diegene die het besluit genomen heeft. U wordt dan in gelegenheid gesteld om de zaak nog eens mondeling toe te lichten. Binnen 5 schooldagen wordt het besluit met betrekking tot het bezwaar aan u kenbaar gemaakt. Mocht u het met dit besluit nog niet eens zijn, dan rest nog een procedure bij het Arrondissementsgerecht, sector Bestuursrecht.

Vragen?

Heeft u nog vragen over dit onderwerp dan kunt u deze richten aan de (locatie)directeur van de school of aan de leerplichtambtenaar van uw woongemeente.

Deel deze pagina: