Plaatje bij het artikel van OBS Widerode

OBS Widerode staat voor:

  • Kindgericht
  • Omgevingsgericht
  • Kwaliteitsbewust
  • Ontwikkelingsgericht

Pesten

Uit interviews met (oudere) kinderen, volwassenen, deskundigen uit het onderwijs en daarbuiten is het duidelijk geworden, dat pesten op school veel verdriet kan veroorzaken, waar kinderen later nog flink last van kunnen hebben. We zien pesten als een serieus probleem, waar we wat aan willen doen.


Plagen

Plagen gebeurt tussen twee of meer kinderen. Het is niet altijd leuk, maar het is meestal niet gemeen bedoeld. Bedoeld als grapje kan het natuurlijk wel verkeerd overkomen, maar later kun je heel goed zeggen dat het je spijt. Vaak is het zo dat de geplaagde erom lacht, zijn schouders ophaalt of een gevatte opmerking terug maakt. Het gebeurt openlijk. Bij plagen is er sprake van gelijkheid tussen plager en geplaagde.

Pesten

Pesten is duidelijk iets anders. Er zitten vaak kwade bedoelingen achter en het duurt meestal (met of zonder tussenpozen) langer. Er is sprake van ongelijkheid tussen plager en het kind dat geplaagd wordt. In de meeste gevallen is steeds hetzelfde kind (of kinderen) het slachtoffer en zijn het ook steeds dezelfde pesters. Pesten vindt vaak plaats buiten het zicht van ouders of leerkrachten. We spreken dus van pesten als er een duidelijk aanwijsbaar, min of meer weerloos slachtoffer is aan te wijzen dat te lijden heeft onder fysiek of psychisch geweld van klasgenoten of anderen.
Als er gepest wordt, is er altijd een groep die zich afzijdig houdt: de stille middengroep. Ze doen niet mee omdat ze het gemeen vinden. Maar ze doen er ook niets aan om het pesten te laten ophouden. Ze nemen het niet op voor het slachtoffer uit angst zelf ook gepest te worden, dus houden ze hun mond. Door structureel aandacht aan het onderwerp te besteden, kunnen kinderen die bij deze middengroep horen zich bewust worden van hun rol als het om pesten gaat.
Pesten wordt niet getolereerd. Wie zich gepest voelt, meldt dit bij de groepsleerkracht.

De basiskenmerken van pesten zijn:

• Zowel directe vormen (fysiek waarneembaar) als indirecte vormen (uitsluiting,
roddelen) van pesten.
• Regelmatig optredend gedrag: pesten beperkt zich niet tot incidenten.
• De pester is altijd sterker dan de gepeste leerling. Wanneer twee ongeveer even
sterke leerlingen elkaar plagen of met elkaar vechten, is er geen sprake van
pesten.

De basisafspraak is:

Pesten wordt niet getolereerd. Wanneer kinderen zich buitengesloten of gepest voelen treedt het pestprotocol in werking. Het pestprotocol wordt aan het begin van het schooljaar aan alle ouders verstrekt en ligt tevens op school ter inzage.

Afspraken met leerlingen:

• Pestkoppen moeten weten dat hun gedrag door alle volwassenen op school gestopt
zal worden. Er volgen sancties, zoals een gesprek met de groepsleerkracht en een herstelregeling bij materiële schade.
• Gepeste leerlingen moeten weten dat zij ten allen tijde terecht kunnen bij de volwassenen op school, en dat er hulp te verwachten is van de groepsleerkracht.
• Omstanders moeten weten dat zij nee kunnen zeggen als pestkoppen hen in het pesten willen betrekken. Zij kunnen ook iets doen om gepeste leerlingen te helpen, vooral door naast hen te gaan staan en het isolement te doorbreken.

Afspraken voor leerkrachten en overige volwassenen:

• We spreken onderling af dat iedereen steeds op pestincidenten reageert. Direct tussenbeide komen en vervolgens melden is de regel. Zo vermijden we dat pesters ontdekken dat er mazen in de wet zitten en argumenten krijgen toegespeeld om toch hun gang te gaan.
• De regel geldt voor alle volwassenen op school. Niet alleen de betrokken leerkrachten (bovenbouw), ook de overige leerkrachten en andere volwassenen hebben een taak in het onderbreken van het pestgedrag.
• We hebben een procedure afgesproken voor wie pesten constateert. Elke volwassene reageert direct, zodat pestkoppen ophouden en erger wordt voorkomen.
• Aan de pestkop wordt duidelijk gemaakt dat afgesproken is dat pesten niet meer wordt getolereerd en dat er een gesprek volgt met de groepsleerkracht en ouders.

Afspraken met ouders:

• Dat de school openstaat voor signalen over pesten. Ouders weten vaak meer over pesten dan leerkrachten. De school wil samen met hen oplossingen zoeken voor pestproblemen van hun kinderen.
• Dat ouders van gepeste kinderen te allen tijde terecht kunnen bij de groepsleerkracht.
• Dat ouders van gepeste kinderen en van pestkoppen geïnformeerd worden als zich ernstige incidenten voordoen.
• Dat ouders van pestkoppen gevraagd zal worden om hun kind thuis aan te spreken op zijn/haar pestgedrag en dat ze mee werken aan een herstelregeling in geval van materiële schade.

Deel deze pagina: