Plaatje bij het artikel van OBS Widerode

OBS Widerode staat voor:

  • Kindgericht
  • Omgevingsgericht
  • Kwaliteitsbewust
  • Ontwikkelingsgericht

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is het orgaan waar ouders en leerkrachten meebeslissen over het beleid van de school. Op deze pagina vindt u informatie over de samenstelling, de vergaderingen en de bevoegdheden van de MR.

Vergaderdata MR

De MR komt éénmaal per maand bijeen. Bijvoorkeur in de week voorafgaand aan de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van stichting ROOS). Tijdens iedere vergadering wordt het tijdstip van de volgende vergadering vastgesteld door de MR.

Agenda MR

De agenda van de medezeggenschapsraad is openbaar en kan worden gevonden in de map in de lerarenkamer. Iedere ouder kan de map inzien. Desgewenst kan iedere ouder een agendapunt voor de MR agenda aandragen. Dit kan via een van de leden van de MR of via het e-mailadres van de MR

Notulen MR

De notulen van de MR-vergadering zijn in principe openbaar en kunnen eveneens in de lerarenkamer worden gevonden. Notulen worden toegevoegd aan de map na definitieve vaststelling door de MR. Uitzondering op de openbaarheid vormen de agendastukken die onder embargo aan de MR worden voorgelegd (voorbeelden hiervan zijn protocollen in ontwerpstadium, informatie met betrekking op personen, enz).

Samenstelling

Liesbeth Kleisen ouder            voorzitter
Sietsanne Scheppink       ouder                 lid
Mieke van `t Oever ouder lid
     
Simone Leerkes leerkracht lid
Mike van Dorp leerkracht lid / GMR-lid
Manon v/d Berg         leerkracht

lid

 

Deel deze pagina: