Plaatje bij het artikel van OBS Widerode

OBS Widerode staat voor:

  • Kindgericht
  • Omgevingsgericht
  • Kwaliteitsbewust
  • Ontwikkelingsgericht

Klachtenregeling

Wij volgen de klachtenregeling van de Stichting ROOS, zoals deze is vastgesteld in 2006. Een exemplaar ligt ter inzage op school. De klachtenregeling wijst u, uw kind(eren), de leerkrachten en andere betrokkenen de weg als er sprake is van een klacht.


De klachtenregeling kunt u nalezen op de site van ROOS
www.stichtingroos.nl.

De klacht kan betrekking hebben op:

Schoolse zaken: Schoolse zaken kunnen worden onderverdeeld in klachten over onderwijskundige zaken (het begeleiden van leerlingen, de toepassing van strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie etc.)  en over algemene zaken (het schoonmaken en het onderhoud van de school, sponsoring, een overblijfregeling etc.)

Machtsmisbruik: Onder machtsmisbruik wordt verstaan: Situaties waarin leerlingen, personeel of andere personen binnen de school, slachtoffer worden van seksuele intimidatie, pesten of discriminatie.

Hoe werkt de klachtenregeling? Een school moet veilig en goed georganiseerd zijn voor kinderen en personeel. Wanneer sprake is van een klacht zal men daar eerst op school over praten en proberen een oplossing te vinden. Lukt dit naar uw mening niet (voldoende) dan kunt u via de klachtenregeling proberen een oplossing te vinden.

Contactpersonen:

Het is goed te weten dat er op onze school een contactpersoon is, waar iedereen met problemen van welke aard dan ook naar toe kan gaan. Anja Zimmermann en Simone Leerkes zijn dit voor de Widerode. Elke ouder of kind kan op hen een beroep doen als er problemen zijn waar ze niet met iedereen over durven te praten. Het spreekt vanzelf dat elk gesprek vertrouwelijk behandeld wordt. De contactpersoon kan verwijzen naar de vertrouwenspersoon en/of de klachtencommissie.

Vertrouwenspersoon:

De vertrouwenspersoon is buiten de school het aanspreekpunt. Hij, dhr. Herman Riphagen, IJsselgroep, telefoon 055-5994455 adviseert, begeleidt en ondersteunt de klager en de contactpersoon. De vertrouwenspersoon kan tevens de klager helpen bij het schriftelijk indienen van de klacht bij de klachtencommissie of bij het bevoegd gezag. Komt men ook door bemiddeling van de vertrouwenspersoon niet tot een oplossing dan is er nog een mogelijkheid om de klacht in te dienen bij het bevoegd gezag of bij de klachtencommissie.

Klachtencommissie:

De klachtencommissie is een onafhankelijke commissie van deskundigen die een klacht beoordelen. Zij onderzoekt de ingediende klachten en rapporteert hieromtrent aan het betrokken bevoegd gezag. De klachtencommissie mag tevens het bevoegd gezag gevraagd en ongevraagd adviseren over het klachtrecht (zie klachtenregeling ter inzage op school).

Bevoegd gezag:

Ook kan men rechtstreeks, of door tussenkomst van een contactpersoon en/of de vertrouwenspersoon, een klacht indienen bij het bevoegd gezag (Stichting ROOS). Het bevoegd gezag is en blijft verantwoordelijk voor de gang van zaken op een school. Zij dragen in samenwerking met de directie en het team, zorg voor een klimaat, dat de lichamelijke en geestelijke integriteit van ieder kind van de schoolgemeenschap waarborgt.

Hoe een klacht ingediend kan worden staat vermeld in de “klachtenregeling primair onderwijs” die op school aanwezig is. Hierin vindt u de tekst van de klachtenregeling, de adressen van de vertrouwenspersonen en de klachtencommissie en de standaardformulieren voor het indienen van de klacht.

Deel deze pagina: