Plaatje bij het artikel van OBS Widerode

OBS Widerode staat voor:

  • Kindgericht
  • Omgevingsgericht
  • Kwaliteitsbewust
  • Ontwikkelingsgericht

Missie/Visie

Onze school leidt kinderen op tot democratische kritische burgers van de 21e eeuw.

 

Missie/Visie

De wereld verandert en doet dat nog ééns zo sterk  in de 21ste eeuw. De veranderingen op het gebied van werk en loopbaan is al begonnen. De aard van het werk verschuift van productie en industrie naar dienstverlening. Computers doen tegenwoordig meestal het routinematige werk en de technologie op het gebied van informatica en communicatie zorgt voor een druk verkeer van mensen uit allerlei culturen over de hele wereld. In plaats van een vaste sleur om opdrachten uit te voeren, moeten werknemers nu doelen stellen, problemen oplossen en werken met een grote verscheidenheid aan klanten en collega’s. Zij zullen steeds meer zelfstandig aan het werk zijn. Dit vereist naast de basisvaardigheden rekenen, taal en schrijven ook andere vaardigheden.                                             

Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan:

a. Analyseren en gebruik maken van informatie                               
b. Aanpakken van complexe problemen en zaken (leren leren) 
c. Beheersen van het Engels als tweede taal
d. Leren samenwerken/begrijpen van en de interactie met anderen
e. Leren gebruik te maken van elkaars en je eigen kwaliteiten
f. Jezelf kennen en beheersen
h. Sociale veiligheid / sociaal-emotioneel leren via o.a. de methode Kwink
i.  Ouder-kindgesprekken / kindgesprekken.

 

 Analyseren en gebruik maken van informatie:

De groei van informatie via internet of andere media zal alleen maar toenemen. Het is belangrijk dat leerlingen de aangeboden informatie kritisch leren analyserenen en te beoordelen. Zij moeten leren relevante gegevens bij elkaar te brengen en de juiste bronnen te gebruiken.
Op onze school is een “projectschrift” ontwikkeld. Leerlingen vanaf groep 4 krijgen  naast het gewone programma de mogelijkheid hiermee te werken. Ze werken aan een zelf gekozen onderwerp en stellen zich daarbij leervragen. Zij leren hierbij  op welke manier er gezocht moet worden en wat relevante informatie is. Met behulp van de creatiespiraal leren ze welke stappen ze zullen moeten doorlopen alvorens tot een eindresultaat te komen. Vervolgens werken kinderen zelfstandig of met een maatje aan het project.

Aanpakken van complexe problemen en zaken:

Het gaat hierbij vooral om het omgaan met moeilijk werk en tegenslagen. Hoe komt een leerling tot een oplossing van een probleem en welke instrumenten kunnen daarbij helpen. Op onze school maken we kinderen bewust van hun talenten en werken we met de creatiespiraal van Marinus Knoope. Een belangrijk uitgangspunt is niet hoe intelligent je bent, maar over welke intelligentie(s) je beschikt. Er bestaan verschillende vormen van intelligentie. We willen met ons onderwijs aansluiten bij de sterke intelligentie(s) om kinderen te stimuleren.

We leren de kinderen hun eigen (verschillende) intelligenties  in te zetten om optimaal te leren leren.

Daarbij gaat het vooral om het leerproces, en niet om het uiteindelijk bereikte product (uiteraard worden daar wel afspraken over gemaakt)

Beheersen van het Engels als tweede taal:

Op de Widerode wordt Engels aangeboden vanaf groep 1.

Leren samenwerken / begrijpen van en de interactie met anderen:

Door samen te werken leer je rekening te houden met elkaar en leer je elkaar en jezelf beter kennen. Op de Widerode hebben we middels samenwerkend- en coöperatief leren al ruimschoots aandacht voor het leren samenwerken. Enerzijds omdat we weten dat samenwerken voor de ontwikkeling van sociale vaardigheden van belang is. Anderzijds omdat we weten dat het een positief effect heeft op het leerproces en leerrendement van leerlingen.

Leren gebruik te maken van elkaars en je eigen kwaliteiten:

Door leerlingen bewust te maken van hun eigen kwaliteit en de kwaliteit van de ander te laten benoemen ontstaat er respect en begrip voor elkaar.

Zij worden uitgedaagd elkaars sterke en zwakke punten te leren kennen en benoemen, ze leren deze te accepteren en ernaar te handelen. Deze zelfreflectie moet leiden tot een betere zelfkennis, een accepteren van zichzelf en een verhoogde weerbaarheid tegen anderen. Kinderen leren ook hulp te zoeken bij elkaar.

Jezelf kennen en beheersen:

Door telkens met kinderen in gesprek te gaan en ze te laten beseffen hoe ze reageren op bepaalde situaties en hoe ze leren zich te beheersen in verschillende omstandigheden zullen ze later meer succesvol zijn dan anderen die dat niet kunnen.
Belangrijk is dat hier niet alleen aandacht voor is op school maar ook thuis. 

Sociale veiligheid / sociaal-emotioneel leren

Als ouder wilt u graag weten wat uw kind op school doet. Ook als het gaat om alles wat uw kind leert op het gebied van sociale- en emotionele vaardigheden. De meeste scholen hebben daar een methode voor. Kwink is zo’n methode. Kwink is volledig online lesmateriaal en bedoeld voor de hele school. Met behulp van Kwink leert uw kind belangrijke lessen voor het leven. Het oefent hiermee zijn sociaal-emotionele vaardigheden. Daarvoor is een veilige groep van belang. Een groep waarin kinderen zichzelf kunnen zijn en waarin pesten niet voorkomt.

 

Deel deze pagina: