Plaatje bij het artikel van OBS Widerode

OBS Widerode staat voor:

 • Kindgericht
 • Omgevingsgericht
 • Kwaliteitsbewust
 • Ontwikkelingsgericht

Kwaliteitsverbetering


De nadruk in ons beleid en in de kwaliteitszorg ligt op het primaire proces. De kwaliteit van leren en onderwijzen. Wij willen leerlingen tot succesvolle lerenden maken, die betekenisvolle zaken hebben geleerd en die weten hoe je kunt leren. Een voorwaarde daarvoor is dat ook ons hele team uit succesvolle lerende gaat bestaan, die weten hoe je aan kwaliteitsverbeteringen en de daarbij behorende competenties kunt werken. Wij vinden het belangrijk om duidelijk over kwaliteitsopbrengsten te communiceren, zodat helder wordt wat kwaliteitszorg oplevert voor leerlingen, individuele medewerkers en het team als geheel. In dit hoofdstuk vindt u een algemene beschrijving van ons kwaliteitsbeleid. Dit begint met het stellen van vijf kernvragen:

 1. Doen we de goede dingen?
 2. Doen we de dingen goed?
 3. Hoe weten/meten we dat?
 4. Wat vinden anderen (onze klanten) daarvan?
 5. En wat doen we met die wetenschap?

 

Kwaliteitszorg

Onderwijs is een proces, dat altijd in beweging is. Enerzijds vanuit veranderende onderwijskundige inzichten, anderzijds om zich aan te passen aan maatschappelijke veranderingen. Als school proberen we hier steeds op in te spelen. Belangrijk hierbij is, dat alle processen die zich afspelen in de school, vertaald worden tot bepaalde einddoelen. Die einddoelen moeten telkens gecontroleerd worden. Het controleren van deze processen en einddoelen heet kwaliteitszorg.

Wij werken volgens het leerstofjaarklassensysteem. Dat wil zeggen dat kinderen in groepen per leerjaar zijn georganiseerd. In de leerjaren 1 en 2, de kleuters, zijn de groepen gemengd. In alle andere groepen zijn de kinderen per leerjaar bijeen geplaatst. Wij volgen het concept van adaptief onderwijs. Adaptief onderwijs wil zeggen dat het onderwijs wordt afgestemd op het kind en dus ook op de verschillen tussen kinderen.

Nascholing

Om te zorgen voor een ononderbroken ontwikkelingsgang zullen we kritisch moeten blijven kijken naar ons onderwijs en de manier waarop wij ons onderwijs aanbieden. Ons onderwijs en de manier waarop wij het onderwijs aanbieden heeft in de afgelopen jaren een snelle ontwikkeling doorgemaakt. Er is geïnvesteerd in de meest recente methodes en het team heeft via nascholing geleerd hier goed mee te werken. Ook de leerlingenzorg werd het afgelopen jaar verder uitgebouwd. Twee leerkrachten hebben een opleiding voor dyslexiespecialist gevolgd. Daarnaast volgden de leerkrachten van groep 1 t/m 8 een bijscholing om het dyslexieprotocol bij ons op school in te voeren. Door dat protocol te gebruiken kunnen we kinderen veel beter helpen bij lees- en taalproblemen. Leerkrachten volgden een opleiding om zich te specialiseren in bijvoorbeeld techniek, cultuur, hoogbegaafdheid en dyslexie.

Daarnaast heeft het hele team een opleiding “Handelingsgericht Werken” en “Opbrengstgericht Werken”  gevolgd en hebben we geleerd onderzoek te doen om onderwijsverbeteringen/veranderingen zorgvuldig in te voeren.

Handelingsgericht en Opbrengstgericht Werken

Opbrengst (resultaat) gericht Werken staat de komende jaren hoog op de agenda. Deze manier van werken is erop gericht om de onderwijskwaliteit te verbeteren. De kern is dat de leerkrachten hun onderwijs aanpassen aan de hand van de meetbare resultaten. Het verbeteren van de resultaten start met een grondige analyse naar de achterliggende oorzaken. 

Handelingsgericht werken betekent vooral rekening houden in je onderwijs met de onderwijsbehoeften van kinderen, en is sterk gericht op samenwerking met de omgeving van het kind. (d.w.z. zowel vanuit school, als vanuit ouders en als kind bezien). We onderkennen dat er verschillen zijn tussen kinderen en dat het ene kind meer tijd nodig heeft om iets zich eigen te maken dan een ander kind. We proberen hier zoveel mogelijk rekening mee te houden in de instructie (uitleg) en in de verwerking.

Hierbij onderscheiden wij drie niveaus:

Groepsniveau:

 • Verzamelen van gegevens van leerlingen in een groepsoverzicht en op basis hiervan evalueren van het vorige groepsplan.
 • Preventief en proactief signaleren van leerlingen die de komende periode extra aandacht nodig hebben.
 • Benoemen van onderwijsbehoeften van leerlingen met in het bijzonder aandacht voor de leerlingen die in stap 2 gesignaleerd zijn.
 • Clusteren van leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften op een wijze dat ze van elkaar leren.
 • Opstellen van een groepsplan.
 • Uitvoeren van een groepsplan.

Schoolniveau:

 • Groepsbesprekingen: Hierbij zijn aanwezig de groepsleerkracht(en) en de internbegeleider, de groepsplannen worden geëvalueerd en aangepast.
 • Leerlingenbespreking: Tijdens dit gesprek worden de onderwijsbehoeften en de begeleiding van individuele leerlingen besproken die herhaaldelijk onvoldoende profiteren van het groepsplan. Er wordt eventueel besloten tot een individueel handelingsplan.
 • Kwaliteitszorg: Gedurende een schooljaar hebben we 2 vaste momenten waarin leerkrachten de resultaten van landelijk afgenomen toetsen en over observaties bespreken van de afzonderlijke groepen betreffende rekenen, spelling, technisch en begrijpend lezen en gedrag. We stellen vast welke maatregelen we kunnen treffen om de kwaliteit van ons onderwijs te vergroten.

Bovenschools niveau:

 • Als de onderwijsbehoeften van een leerling onduidelijk blijven of als de school handelingsverlegen is kan het besluit genomen worden om externe zorg of ondersteuning te vragen. Bijvoorbeeld bij het zorgteam van ons Samenwerkingsverband of het zorg- en adviescentrum Expertis.
 • Indien school niet tegemoet kan komen aan de specifieke onderwijsbehoeften kan een verwijzing volgen naar het Speciaal Basisonderwijs of naar een school voor speciaal onderwijs.

Onderwijs op maat

Instructie:

Er vindt tijdens de instructies een korte, een algemene en een verlengde instructie plaats.

 • Korte instructie: Voor leerlingen die de leerstof snel beheersen
 • Algemene instructie: Voor leerlingen met een “normale” instructiebehoefte (grootste groep)
 • Verlengde instructie voor leerlingen die extra hulp van de leerkracht nodig hebben. Deze instructie vindt plaats aan de instructietafel.

Onderwijs op maat betekent voor ons allereerst zorg op maat. Wij proberen ons onderwijs zo in te richten dat zoveel mogelijk kinderen van het gegeven onderwijs kunnen profiteren.

Op onze school streven we naar groepsgericht onderwijs met differentiatie in de groep. Binnen de groep willen we rekening houden met verschillen in aanleg, tempo, talent, concentratievermogen, werkinstelling e.d. tussen de kinderen. Daarbij willen we proberen de kinderen tot een zekere mate van zelfstandig werken te brengen, zowel onder leiding van een volwassene, als onder eigen verantwoording. Het zelfstandig leren van kinderen is zowel middel als doel. Een zelfstandige leerhouding, onder meer blijkend uit de wijze waarop leerlingen hun eigen werk plannen, is voorwaarde voor leermotivatie en het kunnen nemen van verantwoordelijkheid. Bovendien geldt dat een zelfstandige leerhouding van kinderen de leerkracht in de gelegenheid stelt leerlingen apart of in kleine groepjes te ondersteunen.

Kernreflectie

Kernreflectie is een methode waarbij je kernkwaliteiten van mensen leert zien, benoemen en gebruiken/ontwikkelen. Het team van de Widerode is geschoold om zich op deze manier van communiceren, die kernfeedback wordt genoemd, eigen te maken. Vanuit dit contact ontwikkel je doeltreffender je eigen vaardigheden en gedragingen.
Binnen dit onderwijsvernieuwingsproces zijn we de visie praktisch aan het uitwerken door middel van:

 • een andere vorm van communiceren met ouders waarbij ouders gezien worden als een ervaringsdeskundige van hun kind.
 • we zoeken naar een andere vorm van rapportage waarbij op den duur ook kinderen rapporteren over hun eigen ontwikkeling
 • we werken vanuit de mogelijkheden van kinderen en kijken naar de ontwikkelbehoeften van ieder kind.

Deel deze pagina: